HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN STATUTENHuishoudelijk reglement Nederlands-Vlaamse Vereniging Peñon de Ifach Calpe (NVVC)

ALGEMEEN

Artikel 1: Statuten en Huishoudelijk Reglement

1. Het Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) bevat nadere regels, richtlijnen en uitvoeringsbepalingen binnen het bepaalde in de Statuten.
2. De Statuten en het HR worden gepubliceerd op het openbare deel van de website van de NVVC.

Artikel 2: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van de NVVC loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. Alle deelnemers doen geheel voor eigen risico mee aan activiteiten van de NVVC.
2. Vereniging, Bestuur, Promotoren en/of daartoe aangezochte leden en/of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid en zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan persoon of goederen van leden en overige deelnemers aan verenigingsactiviteiten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4: Lidmaatschap

1. De aanvraag van het lidmaatschap geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website, overeenkomstig artikel 6 van de Statuten.
2. Het lidmaatschap van de NVVC gaat in na aanvaarding door het bestuur
en betaling van de contributie. Het lid ontvangt hiervan een bevestigingsmail.
3. Hierna kan een lid een eigen account aanmaken op de website en zich registreren. Na ontvangst van de bevestiging krijgt het geregistreerde lid toegang tot de afgeschermde pagina's op de website door zich aan te melden met het opgegeven mailadres en wachtwoord.

Artikel 5: Aanmelding, opzegging, betaling en wanbetaling

1. Aanmelden kan gedurende het gehele verenigingsjaar, zoals vermeld in artikel 6 van de Statuten. Het Bestuur bepaalt de hoogte van de contributie indien het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt aangegaan en in bijzonder situaties.
2. Kennismakingslidmaatschap van maximaal twee maanden is eenmalig mogelijk. Het Bestuur bepaalt tegen welke vergoeding.
2. Opzeggen dient te geschieden vóór 1 december voorafgaande aan het verenigingsjaar waarin het lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen. Hiervoor wordt het opzegformulier op de website gebruikt. Leden die niet tijdig hun lidmaatschap opzeggen blijven gehouden hun contributie te betalen.
3. In de maand november ontvangt ieder lid een contributienota met begeleidend schrijven voor het komende verenigingsjaar. Elk lid dient zijn contributie voor 1 januari te hebben voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen met de penningmeester.
4. Betalingen geschieden uitsluitend via overschrijving of via het PIN apparaat van de vereniging. Vermelding van de naam en het lidnummer van diegene voor wie wordt betaald, is verplicht.
5. Het bestuur gaat pas over tot het opzeggen van het lidmaatschap wegens wanbetaling, nadat het betrokken lid van het voornemen tot opzegging in kennis is gesteld en hem/haar daarbij een termijn van 14 dagen is gegeven om alsnog aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen, zoals bepaald in artikel 9 van de
Statuten.

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

Artikel 6: Leden, introducees, familie en vrienden

1. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten.
2. Introducees mogen slechts éénmaal aan een activiteit deelnemen.
Introducees zijn personen die niet eerder lid van de NVVC zijn geweest.
3. Ouders, kinderen en kleinkinderen mogen gedurende 4 weken per
verenigingsjaar gratis deelnemen aan de activiteiten.
4. Overige familieleden en vrienden mogen gedurende 2 weken per
verenigingsjaar deelnemen aan de verenigingsactiviteiten.
5. Het Bestuur kan bepalen tegen welke vergoeding de in lid 2 tot en met lid 4 genoemde personen kunnen deelnemen aan activiteiten.

Artikel 7: Volgorde deelname

Bij alle activiteiten met beperkte deelname capaciteit hebben leden, tot een door het bestuur vast te stellen datum, altijd voorrang. Andere belangstellenden kunnen daarna inschrijven tegen een door het bestuur, in overleg met de promotor, te bepalen toeslag. In het geval dat de activiteit overtekend is, wordt de volgorde van binnenkomst bepalend.

Artikel 8: Happy Friday's

De Happy Friday's zijn vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de vereniging.

LEDENLIJST EN PRIVACY

Artikel 9: Ledenlijst en gebruik

1. Ieder lid heeft na registratie van zijn/haar account op de website toegang tot de digitale ledenlijst van de NVVC.
2. De ledenlijst is uitsluitend bedoeld voor het onderling contact tussen de leden en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of worden verstrekt aan derden. 3. In overeenstemming met het Privacy Protocol van de NVVC (op de website te
vinden) is het leden niet toegestaan de ledenlijst te gebruiken om de leden tegelijk aan te schrijven.

Artikel 10: Gegevenswijzigingen

Leden zullen wijzigingen van hun emailadres, woonadres, telefoonnummer etc. zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie doorgeven via het wijzigingsformulier op de website.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (A.L.V.)

Artikel 11: Stemmingen en verslaglegging

1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk en over zaken mondeling.
Indien voor een functie slechts 1 kandidaat is voorgedragen, kan de benoeming plaatsvinden bij acclamatie.
2. Is sprake van meerdere kandidaten voor een bestuursfunctie en verkrijgt een kandidaat niet de vereiste meerderheid, dan dient opnieuw te worden gestemd. Als kandidaten gelden dan de 2 kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen.
3. Bij staking der stemmen beslist het Bestuur.
4. Het is het Bestuur toegestaan een elektronische stemming te organiseren als dit wenselijk is voor het goed functioneren van de vereniging, meestal voorafgaand aan later te houden A.L.V.
5. De besluitenlijst van de A.L.V. zal binnen 2 maanden na de A.L.V. op het besloten gedeelte van de website worden gepubliceerd.

KANDIDAATSTELLING EN SAMENSTELLING

Artikel 12

1. Kandidaatstelling voor te bekleden statutaire functies (Bestuur en Commissies) in de NVVC kunnen door het Bestuur of door 5 leden worden gedaan.
2. Kandidaten dienen hun bereidverklaring uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de A.L.V. schriftelijk te doen toekomen aan de secretaris, zodat hun kandidatuur aan de leden kan worden gemeld in de uitnodiging voor de A.L.V..

3. Het Bestuur streeft naar een samenstelling van het bestuur dat een afspiegeling is van het ledenbestand.

BESTUUR

Artikel 13: Vervanging, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij afwezigheid van de voorzitter door ziekte of anderszins zal zijn/ haar plaats worden ingenomen door een ander bestuurslid. Deze wordt benoemd door het Bestuur en zal de functie tijdelijk waarnemen.
2. Het Bestuur is bevoegd taken (boekhouding, secretariaatswerkzaamheden, ledenadministratie, beheer website, bar en keuken, schoonmaak etc.) te delegeren aan leden of derden. Derden verrichten deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.

3. Alle bestuursleden en vrijwilligers die kennisnemen van ledengegevens en Camera- bewakingsbeelden, zijn verplicht tot geheimhouding volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Het Bestuur mag alle uitgaven doen in overeenstemming met de begroting van dat jaar, alsmede de uitgaven die noodzakelijk worden geacht voor het goed functioneren van de NVVC.

5. Teneinde de continuïteit van het bestuur te waarborgen wordt een schema opgesteld van aftredende bestuursleden na een bestuursperiode van 3 jaar. Herverkiezing is dan nog 1x mogelijk voor een periode van 3 jaar.

Artikel 14: Vergaderingen en stemmingen

Het Bestuur kan elektronisch vergaderen. Bij staking van de stemmen in een bestuursvergadering, zal het betreffende punt opnieuw in de volgende vergadering worden besproken. Staken de stemmen wederom, dan beslist de Voorzitter.

PROMOTOREN, COMMISSIES, VRIJWILLIGERS EN DOCENTEN

Artikel 15: Eindverantwoordelijkheid en financiële middelen

1. Het Bestuur blijft eindverantwoordelijk voor alle (vaste en incidentele) activiteiten van evenementenorganisatoren, promotoren en andere vrijwilligers.
2. Het bestuur kan verschillende activiteiten aan commissies, organisatoren en promotoren en andere vrijwilligers delegeren.

3. Elke (vaste en incidentele) activiteit heeft een lid als promotor of organisator die door het Bestuur wordt aangesteld en de leiding van die activiteit heeft. Docenten worden geacht lid te zijn en kunnen dan ook promotor zijn. Om zoveel mogelijk nieuwe initiatieven een kans te geven, streeft het bestuur naar een aanstellingsperiode van maximaal 6 jaar.

4. Voor het organiseren van activiteiten gelden de volgende regels:
a. Uitgangspunt is dat kosten die gemaakt worden om een activiteit te doen

plaatsvinden worden gedragen door de deelnemers aan die activiteit. Het aanleggen van een buffer voor onvoorziene uitgaven aanbevolen. Bij het organiseren van activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de NVVC niet opdraait voor financiële verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van annulering of niet-deelname;
b. Indien bij een activiteit sprake is van een kasoverschot aan het eind van het
verenigingsjaar, dan komt dit bedrag in principe ten goede aan de vereniging, tenzij de deelnemers anders beslissen. Fondsvorming is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt het sparen voor meerjarige investeringen. Deze bedragen worden door de penningmeester extracomptabel geboekt;

c. Als in het kader van een activiteit uitrustingen of apparatuur moeten worden aangeschaft geschiedt dit in overleg met het Bestuur, waarbij in principe de activiteit deze kosten zelf dient te dragen. Het bestuur kan indien nodig een lening met een afbetalingsregeling afspreken.

d. Alle uitrustingen of apparatuur blijven te allen tijde eigendom van de club.
e. Contactpersoon voor alle promotoren en verenigingsleden is het bestuurslid dat
belast is met de totale activiteitencoördinatie, hierna te noemen: Activiteiten

Coördinator (A.C.);
f. De promotoren, organisatoren en andere vrijwilligers zijn verplicht de A.C. ruim

voor de start van de activiteit op de hoogte te stellen van hun (seizoen)plan, zijn/haar afwezigheid, zijn/haar plaatsvervanger(s) en/of zijn/haar voornemen te stoppen. Het Bestuur geeft voor de start van de activiteit haar goedkeuring aan het (seizoen)plan;

g. Incidentele activiteiten verzorgt door vrijwilligers, buiten het normale weekprogramma, dienen vooraf met het Bestuur te worden besproken.

h. Over de planning van het gebruik van het clubgebouw beslist het Bestuur. Uitgangspunt hierbij is dat activiteiten van leden voorrang op die van anderen;

i. Indien activiteiten in het clubgebouw plaats vinden, kan de A.C. de promotor van die activiteit de beschikking geven over een genummerde sleutel. De A.C. houdt een getekende lijst bij van de uitgegeven sleutels met nummer.

j. Bij vertrek uit het clubgebouw dient de promotor of aangewezen verantwoordelijke er op toe te zien dat alle verlichting en airco's zijn uitgeschakeld.

k. Gebreken aan het clubgebouw dienen direct te worden gemeld aan de Manager Technische Zaken.

5. Voor (het gebruik van) de bar en keuken gelden de volgende regels:
a. De Promotor Bar en Keuken adviseert het Bestuur over het aangeboden

assortiment, de verkoopprijzen en de inkoop. Tevens superviseert hij/zij

alle keukenbereidingen.
b. Indien bij een weekactiviteit of incidentele activiteit een maaltijd of frituren

wordt voorzien, wordt dit vooraf overlegd met en beslist door de Promotor

Bar en Keuken.
c. Indien er geen bar- of keukenverantwoordelijke bij een activiteit in het

clubgebouw aanwezig is, is de promotor verantwoordelijk voor het functioneren van de bar en het registreren(afkruisen) van alle consumpties op de consumptiekaarten. Tevens zal hij/zij de gebruikte consumpties vermelden op de "barlijst verbruik consumpties" en deze na afloop deponeren in de witte brievenbus.

GELDMIDDELEN

Artikel 16: Contributie

1. De hoogte van de contributie zal op voorstel van het Bestuur worden vastgesteld door de A.L.V.
2. Het totaal van de contributies dient in principe de jaarlijkse vaste kosten van de NVVC te dekken. Hieronder worden verstaan: de huur van het clubgebouw, basura, water, elektriciteit, internet (website), schoonmaak, afschrijving op inventaris, en verzekering. Indien nodig zal het Bestuur voorstellen de contributie geleidelijk aan te passen.

3. Voor activiteiten die gebruikmaken van het clubhuis kan het Bestuur ter dekking van de extra kosten besluiten een bijdrage te vragen. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten waar docenten een bijdrage vragen aan de leden en gebruik maken van het clubgebouw.

4. Gelden van de vereniging zullen in principe niet worden belegd.

5. De prijzen van de consumpties in het clubgebouw, de tarieven voor het lenen van boeken uit de bibliotheek en de prijzen van evenementen/activiteiten worden vastgesteld door het bestuur na overleg met de promotor.

INFORMATIE EN PUBLICATIES

Artikel 17: Informatie en privacy

1. Informatie over en van de NVVC, het bestuur, de promotoren, de activiteiten en de leden wordt vermeld op de website van de NVVC.
2. Op het publicatiebord in het clubgebouw kunnen nadere gegevens die van belang zijn voor evenementen, worden opgehangen in overleg met de A.C. Per activiteit wordt overlegd met de A.C. of intekenlijsten alleen op de website staan of ook op het prikbord worden opgehangen.

3. Berichten van algemeen belang worden via de Clubmail verzonden naar elk lid
en/of gepubliceerd op de website en/of Facebook pagina "Het Clubhuis van de "NVVC". 4. Het omgaan met en verwerken van alle persoonsgegevens en (video)beelden van de leden gebeurt in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals vermeld in artikel 17 van de Statuten. Het Bestuur heeft het privacy- en cookiebeleid van de NVVC nader uitgewerkt in het Privacy Protocol van de NVVC, te vinden op de website.

SLOTBEPALING

Artikel 18: Vangnet

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Voorgaand Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de ALV van 10 november 2020.

De Voorzitter, De Secretaris, De Penningmeester,

Hans Vervoorn

Nicolaas van Tulder

Jan van der Meer

Statuten Nederlands-Vlaamse Vereniging Peñón de Ifach Calpe (NVVC)

Goedgekeurd d.d. 10 november 2020

NAAM, PLAATS VAN VESTIGING, WERKGEBIED, DOEL EN ACTIVITEITEN

Artikel 1: Naam.

De Vereniging is opgericht op 27 maart 1986, draagt de naam "Nederlands-Vlaamse Vereniging Peñón de Ifach Calpe" (hierna te noemen: NVVC). Zij zal zich houden aan de normen van de Ley Orgánica (Organieke wet 1/2002) van 22 maart 2002, die de Derecho de Asociación (het recht op vereniging) regelt, van de Wet 14/2008, van 18 november 2008, van Verenigingen in de Valenciaanse Gemeenschap, van de Ley Orgánica (Organieke wet 3/2018), van 5 december 2018 die de Protectión de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten) en aan de bepalingen van artikel 22 van de Spaanse Grondwet.

Artikel 2: Rechtspersoonlijkheid.
De NVVC heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is volledig rechtsbekwaam om te handelen, te beheren en te beschikken over de benodigde goederen om de door haar beoogde doelstellingen te verwezenlijken. De NVVC is een vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 3: Plaats van vestiging en werkgebied.

1. De NVVC is gevestigd in Calpe, aan de ............................................................................ en heeft als postadres Apartado de Correos 379, postcode 03710.
2. De NVVC zal haar activiteiten voornamelijk verrichten in de provincie Alicante.
3. De NVVC is ingeschreven in het register van verenigingen (Registro de Asociaciones te Alicante overeenkomstig het Officiële Staat Bulletin nr. 255 (24 oktober 2015 Sec. I).

4. Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4: Doel.

Het bestaan van de NVVC heeft als doel: het bevorderen van de contacten tussen de leden onderling en het stimuleren van contacten met de Spaanse samenleving.

Artikel 5: Activiteiten

Om de in artikel 4 genoemde doelstellingen te bereiken, worden diverse activiteiten gerealiseerd, onder meer:
a. cursussen, congressen, lezingen, reizen en andere openbare en besloten (sociale)

activiteiten en evenementen ter bevordering van het contact tussen de leden onderling

en met de Spaanse samenleving;
b. vervaardiging en publicatie, zowel schriftelijk, telefonisch, of middels enige andere

communicatievorm, van teksten en ander materiaal die aspecten en onderwerpen met

betrekking tot het doel van de NVVC uiteenzetten;
c. iedere andere handeling die het verspreiden en het in praktijk brengen van het doel van

de Vereniging mogelijk maakt.
DE LEDEN, RECHTEN, PLICHTEN EN SANCTIES

Artikel 6: Leden

1. Lid kunnen worden alle meerderjarige, handelingsbekwame personen, die de doelstellingen van de NVVC onderschrijven en zich willen inzetten voor de verwezenlijking hiervan.
2. Zij die lid willen worden moeten hun verzoek door middel van een ingevuld inschrijfformulier indienen bij het Bestuur, inclusief de vermelding dat zij kennis hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (hierna: HR), en deze aanvaarden. Dit inschrijfformulier is te vinden op het openbare gedeelte van de website en is beschikbaar bij het Bestuur.

2

3

3. Het Bestuur neemt binnen één maand na ontvangst van het inschrijfformulier een beslissing over de toelating en deelt deze beslissing schriftelijk (per email) mee aan betrokkene.
4. Indien het Bestuur positief beslist, ontvangt betrokkene tevens informatie over activiteiten van de Vereniging.

5. Als het Bestuur gronden aanwezig acht om de toelating als lid te weigeren, geeft het Bestuur hiervan schriftelijk (per email) kennis aan de betrokkene met opgave van reden(en).

Artikel 7: Rechten van de leden

De leden hebben de volgende rechten: a. Ieder lid heeft het recht

 • - de activiteiten van de NVVC bij te wonen;

 • - deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering;

 • - zijn/haar stemrecht uit te oefenen en de Algemene Leden Vergadering bij te wonen

  overeenkomstig het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;

 • - zich beschikbaar te stellen als kandidaat voor het lidmaatschap van het Bestuur van de NVVC; om lid te kunnen worden van het Bestuur moet men meerderjarig zijn, de

  volle bevoegdheid hebben over zijn burgerlijke rechten en niet handelen in strijd met

  de wet.
  b. Ieder lid heeft recht op

  - informatie over de samenstelling van het Bestuur;
  - op een overzicht betreffende de financiële situatie;
  - op een overzicht van de activiteiten van de NVVC.
  Deze informatie zal door of namens het Bestuur worden verstrekt.

  c. Ieder lid heeft het recht om

 • - te worden gehoord voorafgaand aan het nemen van een disciplinaire maatregel tegen

  hem/haar zoals vermeld in artikel 9, onder d;

 • - te worden geïnformeerd over de feiten die aanleiding zouden hebben gegeven tot het

  nemen van een dergelijke maatregel en de motivering daarvoor;

 • - besluiten van het Bestuur en van de Algemene Leden Vergadering te betwisten

  wanneer deze worden geacht in strijd te zijn met de wet of met de Statuten;

 • - kennis te nemen van de vigerende Statuten en de Reglementen van de NVVC en deze

  in te zien.

  Artikel 8: Plichten van de leden

  De leden zijn verplicht om:
  a. de doelstelling van de NVVC te delen en samen te werken om deze doelstelling te

  verwezenlijken;
  b. de contributie en andere bijdragen te betalen, zoals in de Statuten en/of Huishoudelijk

  Reglement zijn beschreven;
  c. aan alle verplichtingen te voldoen die uit de Statuten en het HR voortvloeien; d. zich te richten op en te handelen naar de bepalingen van de Statuten en het

  Huishoudelijk Reglement;
  e. elkaars overtuiging te eerbiedigen en zich te onthouden van discriminatie, op welke

  grond dan ook;
  f. de belangen van de NVVC te allen tijde te behartigen.

  Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap

  Het lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden;
  b. vrijwillige opzegging, door schriftelijke betekening aan het Bestuur uiterlijk 1 maand

  voor het begin van een nieuw verenigingsjaar;
  c. het niet betalen van de contributie binnen een termijn van 2 maanden nadat deze

  betaling voldaan had moeten zijn en na een mondelinge of schriftelijke aanmaning, zoals

  bepaald in het Huishoudelijk Reglement; d. ontzegging ingevolge artikel 10.

3

4

Artikel 10: Sancties

1. Het Bestuur kan leden, die zich niet behoorlijk gedragen binnen de NVVC, als sanctie het lidmaatschap ontzeggen. Dit is het geval als er naar het oordeel van het Bestuur
gegronde vermoedens zijn dat de handelingen of gedragingen van een lid

a. in strijd zijn met de belangen van de NVVC;
b. de goede verhoudingen binnen de NVVC verstoren;
c. in ernstige mate het naleven van de doelstellingen van de NVVC verhindert of

bemoeilijkt;
d. opzettelijk het functioneren van de Algemene Leden Vergadering en/of het Bestuur

van de NVVC tegenwerkt;
e. en/of in strijd zijn met bepalingen in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement.

2. Voordat het bestuur tot ontzegging van het lidmaatschap overgaat, zal het bestuur het lid van het voornemen tot ontzegging met vermelding van de redenen, schriftelijk (per email) op de hoogte stellen en vervolgens met betrokkene een gesprek voeren zoals bedoeld in artikel 7, onder c, achter het eerste en tweede gedachtestreepje.

3. Indien dit gesprek niet leidt tot een oplossing, verzoekt het Bestuur de door de Algemene Leden Vergadering benoemde Geschillencommissie (zoals genoemd in artikel 13, lid 1, onder d, en artikel 28) onderzoek te verrichten naar de onenigheid, met in achtneming van de fundamentele beginselen van hoor en wederhoor en gelijkheid tussen partijen.
4. Vervolgens geeft de Geschillencommissie het Bestuur een zwaarwegend advies over het al dan niet ontzeggen van het lidmaatschap van het betrokken lid. Deze commissie heeft ook de bevoegdheid de onenigheid tussen het Bestuur en het betrokken lid op te lossen.
5. Het onderzoek van de Geschillencommissie mag niet langer duren dan 2 maanden na het verzoek tot onderzoek. Verlenging van deze termijn is slechts mogelijk op grond van een zeer dringende reden.
6. Het Bestuursbesluit tot ontzegging van het lidmaatschap wordt - met opgave van redenen - schriftelijk (per e-mail) meegedeeld aan het betrokken lid.

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (A.L.V.)

Artikel 11: De Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen: A.L.V.)

1. De A.L.V. is het hoogste gezagsorgaan van de NVVC, bestaande uit de leden.
2. De A.L.V. neemt besluiten met gewone of gekwalificeerde meerderheid van stemmen,
of op een andere democratische wijze zoals bepaald in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement.
3. De A.L.V. komt éénmaal per jaar bijeen, binnen drie maanden na de afsluiting van het verenigingsjaar (de Jaarvergadering).
4. De A.L.V. komt verder, indien nodig, bijeen op voorstel van het Bestuur of van een aantal leden dat tenminste tien procent van het totaal aantal leden vertegenwoordigt.
5. Tot de A.L.V. hebben alleen leden toegang en kunnen zich laten vertegenwoordigen, die de contributie voor het lopend verenigingsjaar hebben betaald.
6. Alle leden zullen zich aan de besluiten van de A.L.V. onderwerpen, inclusief de afwezigen en zij die een afwijkende mening hebben.
7. De agenda van de Jaarvergadering bevat onder meer:

a. de notulen van de vorige A.L.V. (ter vaststelling);
b. Jaarverslag van het bestuur (ter goedkeuring);
c. Financieel Verslag van de penningmeester inclusief de balans en de staat van baten

en lasten, inclusief behandeling van het verslag van de Kascommissie (ter

goedkeuring);
d. Dechargeverlening van de penningmeester en van het bestuur; f. Vaststelling van de contributies;
g. Begroting (ter goedkeuring);
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming leden Kascommissie en Geschillencommissie;
j. Rondvraag.

4

5

Artikel 12: Uitnodiging voor en de bijeenkomst van de A.L.V.

1. De uitnodigingen voor de A.L.V. moeten schriftelijk en uiterlijk vijftien dagen tevoren per email aan de leden persoonlijk kenbaar worden gemaakt. De uitnodiging dient tevens op het ledengedeelte van de website te worden geplaatst en op de gebruikelijke plaats in het Verenigingsgebouw te worden opgehangen.

2. De uitnodiging zal de dag, de tijd en de plaats van de vergadering vermelden, evenals de agenda.
3. Aan het begin van de A.L.V. worden de voorzitter en de secretaris aangewezen.
4. De secretaris zal de vergadering notuleren. In deze notulen worden de verschillende beraadslagingen, de besluiten en de uitslag van de stemmingen vastgelegd.

Artikel 13: Bevoegdheden van de A.L.V.

1. De A.L.V.
a. kiest het Bestuur;
b. benoemt de Kascommissie, de Geschillencommissie en andere commissies;
c. stelt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vast en kan deze wijzigen;
d. houdt toezicht op de naleving ervan;
e. overtuigt zich van de juiste uitvoering van de genomen besluiten;
f. ziet toe op het beheer van de geldmiddelen en de eigendommen van de NVVC; g. stelt contributies vast;

2. De A.L.V. heeft verder nog de volgende bevoegdheden:
a. het controleren van de werkzaamheden van het Bestuur en het goedkeuren hiervan; b. het beoordelen en goedkeuren of afkeuren van het Financieel Jaarverslag (na

kennisneming van het advies van de Kascommissie) en van het Jaarverslag van de

activiteiten;
c. het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur na goedkeuring van

het Financieel Jaarverslag en het Jaarverslag;
d. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven;
e. het vaststellen van de algemene richtlijnen om de doelstellingen van de NVVC te

bereiken;
f. het waarborgen van de democratische werking van de NVVC met alle nodige

middelen.
g. het vaststellen van de gewone of bijzondere contributies en bijdragen. h. het kiezen of afzetten van bestuursleden.
i. het goedkeuren van besluiten betreffende:

- het samengaan met verenigingen, de integratie in federaties of confederaties, de afscheiding daarvan, evenals de vorming en deelname aan overkoepelende organen of andere specifieke organisaties;

- het verzoek om de verklaring van algemeen nut of algemeen belang van de Comunitat Valenciana;

- het ontbinden van de NVVC;
- het buiten de begroting huren, aanschaffen en vervreemden van onroerende

goederen.

Artikel 14: Rechtsgeldigheid van de A.L.V. en haar besluitvorming

1. De A.L.V. zal bij eerste oproep geldig zijn bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste 20% van het aantal leden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal een half uur worden gewacht en zal bij de tweede oproep, op dezelfde plaats, de vergadering geldig plaats vinden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

2. De A.L.V kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als minimaal 30 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. In de A.L.V. heeft ieder lid van de NVVC één stem.
4. Leden kunnen een schriftelijke volmacht geven aan andere leden om zich bij stemmingen te laten vertegenwoordigen. Ieder lid mag maximaal twee leden vertegenwoordigen.

5. In de A.L.V. mogen geen ingrijpende besluiten worden genomen over onderwerpen die niet in de oproep voor de vergadering zijn aangekondigd.

5

6

6. Vijf leden kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp, voorzien van een toelichting, op de agenda te doen plaatsen. Dit verzoek moet het bestuur uiterlijk drie weken voor de datum van de A.L.V. bereikt hebben.
7. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of vertegenwoordigde leden, d.w.z. dat het aantal stemmen vóór meer is dan het aantal stemmen tegen. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

8. In afwijking van het hiervoor in het 6e lid gestelde, moeten de volgende besluiten de goedkeuring hebben van 2/3 van de uitgebrachte stemmen:
a. aanschaffing en vervreemding van een onroerend goed buiten de

begroting;
b. annulering van besluiten die in de voorgaande A.L.V. zijn genomen;
c. wijziging van de Statuten. Dit kan alleen als een vergadering speciaal voor dit doel

is bijeen geroepen.
d. ontbinding van de NVVC.

HET BESTUUR

Art. 15: Samenstelling van het Bestuur.

1. De NVVC wordt geleid, geadministreerd en vertegenwoordigd door het Bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en maximaal 6 leden.
2. De verkiezing van de leden van het Bestuur vindt plaats door de A.L.V.. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
3. Ieder lid kan zich kandidaat stellen.
4. In het Bestuur mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad zitting hebben, noch echtgenoten of samenwonenden.
5. Vacatures worden overeenkomstig lid 2 ingevuld tijdens de eerstvolgende A.L.V..
6. Indien onvoorziene vacatures in het Bestuur ontstaan, is het Bestuur gerechtigd in afwijking van het gestelde in lid 5, om maximaal twee leden tot aan de eerstvolgende A.L.V. te benoemen om deze vacatures te vervullen. Het Bestuur zal de leden van deze tijdelijke benoemingen in kennis stellen.
7. De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding.

Artikel 16: Zittingsduur Bestuur

1. De leden van het bestuur worden voor drie jaar gekozen en kunnen worden herkozen overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.
2. De leden van het bestuur kunnen worden afgezet door de A.L.V. als

a. het lid dit zelf schriftelijk aanvraagt en de reden meedeelt;
b. het lid door ziekte zijn/haar functie niet meer kan uitoefenen;
c. het lidmaatschap wordt ontzegd;
d. het lid een sanctie krijgt vanwege een overtreding tijdens zijn mandaat.

Artikel 17: Bevoegdheden en verplichtingen van het Bestuur

Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden en verplichtingen:
a. het vertegenwoordigen van de NVVC, het leiding geven aan en de administratie uit te

voeren van de NVVC, het in de meest brede zin van de wet: doen nakomen van de

beslissingen van de A.L.V.;
b. het besluiten van al wat nodig is om te verschijnen voor openbare instellingen, alle

soorten legale acties te ondernemen en de nodige rechtsmiddelen te gebruiken; c. het beslissen over de toelating van nieuwe leden en het actueel houden van de

ledenlijst;
d. het voorleggen aan de A.L.V. van het vastleggen van contributie die de leden moeten

betalen voor hun lidmaatschap;
e. het bijeenroepen van de A.L.V. en controleren of aan de daar vastgestelde afspraken

wordt voldaan;
f. het ter goedkeuring presenteren aan de A.L.V. van de balans en het financiële overzicht

van het afgelopen boekjaar, zo ook de begroting voor het volgende jaar;

6

7

g. het voeren van een specifieke boekhouding zodat een getrouw beeld van de financiële situatie van de NVVC wordt verkregen;

h. het bijhouden van de inventarisatie van bezittingen van de NVVC;
i. het opstellen van het Jaarverslag van de activiteiten en dat ter goedkeuring voorleggen

aan de A.L.V.;
j. het binnen de termijn van een maand na de A.L.V. aan het Register van Verenigingen

(Registro de Asociaciones te Alicante) doorgeven van eventuele wijzigingen van de

Statuten en van bestuursleden, zoals besloten tijdens de A.L.V.;
k. het jaarlijks doen van belastingaangifte overeenkomstig de Spaanse wet- en

regelgeving;
l. het zich houden aan privacy-verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens,

inclusief camerabeelden, overeenkomstig de Spaanse wet- en regelgeving;
l. het voorlopig oplossen van ieder niet in deze Statuten voorkomend geval en het

afleggen van verantwoording daarvoor tijdens de eerstvolgende A.L.V.;
m.het ontzeggen van het lidmaatschap aan leden conform artikel 10;
n. alle andere bevoegdheden uit te oefenen, die niet volgens deze Statuten specifiek aan

de A.L.V. zijn voorbehouden.

Artikel 18: Vergaderingen van het Bestuur

1. Het Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door zijn/haar plaatsvervanger. Het zal bijeenkomen zo vaak als de bestuursleden dat nodig achten, maar minstens 10x per jaar(in principe maandelijks). Er zal een extra vergadering plaatsvinden als één derde van de bestuursleden daarom verzoekt.

2. De vergadering van het Bestuur zal geldig worden geacht als zij van tevoren is bijeen geroepen en als de helft plus één van de bestuursleden aanwezig is.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht alle vergaderingen bij te wonen, met de mogelijkheid zich te excuseren om gegronde redenen. In ieder geval is de aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris- of de personen die hen vervangen - noodzakelijk.

4. Binnen het Bestuur worden beslissingen met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezigen genomen. Als de stemmen staken zal het onderwerp op de volgende vergadering weer aan de orde komen. Indien de stemmen weer staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

5. De besluiten van het Bestuur zullen (met in het kort de overwegingen) worden opgenomen in het notulenboek. In iedere vergadering zullen de notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd, zodat de notulen (al dan niet met wijzigingen) goedgekeurd kunnen worden.

Artikel 19: De Voorzitter

De voorzitter van de NVVC is tevens voorzitter van het Bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor:
a. het leiden en het wettelijk vertegenwoordigen van de NVVC, als afgevaardigde van

de A.L.V. en het Bestuur;
b. het voorzitten en leiden van de A.L.V., tenzij de voorzitter een plaatsvervang(st)er

voorstelt;
c. het ondertekenen van de oproepen tot de A.L.V. en die van het Bestuur;
d. het voor gezien tekenen van alle notulen en documenten door de secretaris van de

vereniging vervaardigd;

 1. het doorgeven aan het Register van Verenigingen (Registro de Asociaciones, te Alicante)

  van eventuele wijzigingen van de Statuten en/of van bestuursleden, zoals genoemd in

  artikel 17, onder j.;

 2. het voldoen aan alle overige bevoegdheden, die aan hem/haar worden opgedragen door

  de A.L.V. of het Bestuur.

Artikel 20: De Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en de controle van de gelden van de Vereniging. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor
a. het uitwerken en voorleggen aan het Bestuur van de balans en het jaarlijks financieel

7

8

overzicht, inclusief de begroting voor het volgend jaar overeenkomstig artikel 17, onder

g, welke documenten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de A.L.V.;
b. het voeren van een boekhouding overeenkomstig artikel 17, onder h;
c. het bijhouden van de inventarisatie van bezittingen overeenkomstig artikel 17, onder i; d. het betalen van rekeningen die door het Bestuur zijn goedgekeurd;
e. het ondertekenen van kwitanties en andere financiële documenten (of bij diens

afwezigheid, de voorzitter) en het bewaken van de contributiebetalingen;
f. het doen van jaarlijkse belastingaangifte zoals genoemd in artikel 17, onder k.

Artikel 21: De Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van de documenten van de Vereniging en voor het opstellen van de notulen van de A.L.V. en van het Bestuur op en ondertekent deze. Bestuursmededelingen worden onder zijn/haar verantwoordelijkheid opgesteld en verspreid.

Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst. KASCOMMISSIE

Art. 22: Kascommissie.

1. De A.L.V. benoemt een Kascommissie bestaande uit twee leden.
2. De leden van de Kascommissie oefenen hun functie voor de duur van twee jaar uit. Benoeming en aftreding geschieden volgens het aftredingsrooster; het aftredende lid is niet direct herkiesbaar.
3. In de Kascommissie mogen geen leden van het Bestuur zitting hebben.
4. In de Kascommissie mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad, echtgenoten of samenwonenden zitting hebben.
5. De Kascommissie controleert de boekhouding, de kas en de bankbescheiden van het afgelopen verenigingsjaar.
6. De Kascommissie rapporteert over de financiële positie en verantwoording, en brengt advies uit aan de A.L.V. op de Jaarvergadering.
7. Overige controles worden uitgevoerd op verzoek van het Bestuur en indien de Kascommissie dat nodig oordeelt. De Kascommissie kan het Bestuur hierover zo nodig adviseren.

GELDMIDDELEN

Artikel 23: Vermogen

1. Het startkapitaal van de NVVC wordt gewaardeerd op twaalf euro.
2. De jaarlijkse begroting zal worden goedgekeurd door de A.L.V. op de Jaarvergadering. 3. De economische middelen van de NVVC zullen komen uit:

a. de lidmaatschapsgelden die de A.L.V. heeft vastgesteld voor de leden;
b. overheids- of privésubsidies;
c. sponsering, schenkingen, erfenissen en/of legaten;
d. de rente, die over het kapitaal wordt ontvangen en andere inkomsten, die de

NVVC zal ontvangen.

Artikel 24: Inkomsten uit activiteiten.

1. De verkregen inkomsten uit activiteiten worden uitsluitend aangewend voor het bereiken van de doelstellingen van de NVVC. Verdeling onder de leden is verboden.
2. De Algemene Leden Vergadering kan periodieke en eenmalige bijdragen van de leden vaststellen.

Art. 25: Aansprakelijkheid.
De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de NVVC.

8

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

9

Artikel 26: Reden tot ontbinding en overdracht van het restant

De NVVC zal worden ontbonden als:
a. twee derde van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden tijdens de, speciaal voor

dit doel bijeengeroepen, A.L.V. daartoe besluit;
b. er andere redenen zijn, zoals die in articulo 39 van de Código Civil (Burgerlijk Wetboek)

worden genoemd;
c. er een rechtelijke uitspraak tot ontbinding bestaat; d. er minder dan drie leden over zijn.

Artikel 27: Financiële afwikkeling.

1. Na ontbinding van de NVVC zal een periode van financiële afwikkeling beginnen. Tot deze afwikkeling is voltooid zal de NVVC zijn juridische persoonlijkheid behouden.
2. De leden van het Bestuur worden op het moment van de ontbinding vereffenaars, tenzij de A.L.V. andere personen aanwijst, of zij die door de rechter middels een rechterlijke uitspraak zijn benoemd, indien van toepassing.

3. Taak van de vereffenaars is:
a. het waken over het kapitaal van de NVVC;
b. het afsluiten van lopende zaken en het openen van nieuwe zaken die nodig zijn voor

de vereffening;
c. het innen van tegoeden van de NVVC;
d. het aanvangskapitaal vereffenen en het betalen van de schuldeisers;
e. het overblijvende kapitaal van de NVVC toekennen aan de doelstellingen bepaald

in de Statuten, met uitzondering van de voorwaardelijke bijdragen;
f. het aanvragen van annulering van de NVVC bij de Spaanse overheid. In het geval

van insolventie van de NVVC moet het Bestuur of, indien van toepassing, de vereffenaars onmiddellijk een insolventieprocedure in gang zetten bij de bevoegde rechtbank;

g. het netto overschot na de afwikkeling zal rechtstreeks worden gedoneerd aan het Spaanse Rode Kruis.

4. Verenigingsleden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de NVVC.
5. De leden van het Bestuur en andere leden die uit naam en als vertegenwoordiger van de NVVC optreden, moeten verantwoording afleggen aan de NVVC, aan de leden en aan derden voor veroorzaakte schade en schulden gemaakt door frauduleuze of strafbare handelingen of door nalatigheid.

HET BUITENGERECHTELIJK OPLOSSEN VAN CONFLICTEN

Artikel 28: Het oplossen van conflicten.

1. Conflicten die kunnen ontstaan als gevolg van genomen maatregelen of besluiten binnen de vereniging, of anderszins, zullen worden beslecht, ofwel door de Geschillencommissie genoemd in artikel 10, lid 1 overeenkomstig de fundamentele beginselen van hoor en wederhoor en gelijkheid tussen partijen, ofwel op vrijwillige basis door middel van bemiddeling.

2. De Geschillencommissie bestaat uit tenminste 3 leden, die steeds voor een jaar worden benoemd door de A.L.V..
3. De leden van de Geschillencommissie mogen geen bestuursleden zijn.

Art. 29: Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd door de A.L.V. Het mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten.

Art. 30: Onvoorzien.

In alle gevallen die niet zijn voorzien in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen van de NVVC, beslist het bestuur.

Voorgaande Statuten zijn goedgekeurd door de A.L.V. van 10 november 2020.

De Voorzitter, De Secretaris, De Penningmeester,

Hans Vervoorn

Nicolaas van Tulder

Jan van der Meer