Cookies en
Privacy protocol

De Nederlandstalige Club 

Peñon de Ifach gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de website te verbeteren, sociaal media aan te kunnen bieden en relevante advertenties te tonen op deze website. Wij kunnen in al onze contacten met u rekening houden met uw interesses. Wij analyseren en combineren uw online gedrag met persoonsgegevens die u online achterlaat en bij ons bekend zijn.

Gaat u akkoord? Of gaat u door op de website? Dan plaatsen wij cookies. U geeft dan toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf uw cookie instellingen aanpassen. Lees ook het Privacy Protocol.

Privacy protocol

Gebruik persoonsgegevens, foto en video-opnamen, gebruik en plaatsing op de website en/of informatie in gedrukte vorm.

Versie 2.0. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018

De Nederlandstalige Cub Peñon de Ifach Calpe is er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe. U dient zich van het volgende bewust te zijn.

Door het verstreken van uw gegevens en gebruik te maken van het invullen van aanmeldingsformulieren op deze website geeft u aan het privacy- en cookie beleid te accepteren.

De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

A. Persoonsgegevens die worden verwerkt.

De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe (hierna te noemen NTCC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NTCC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website aan NTCC verstrekt. NTCC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw overige vermeldingen

B. Waarom NTCC uw gegevens nodig heeft.

NTCC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NTCC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit aanmeldingen voor deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

C. Hoe lang NTCC gegevens bewaart.

NTCC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. (een overeenkomst bij NTCC is het lidmaatschap)

D. Delen met anderen.

NTCC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ntccalpe@gmail.com of naar de postbus van de vereniging. De NTCC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

F. Beveiligen.

NTCC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NTCC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NTCC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NTCC op via e-mail: ntccalpe@gmail.com

NTCC is als volgt te bereiken: 

Postadres: Apartado de Correos 379 , 03710 Calpe, Alicante, Spanje

Vestigingsadres: Edificio Mare Nostrum 1 , Calle Xaloc 14, 03710 Calpe, Spanje.

E-mailadres: ntccalpe@gmail.com

G. Het maken van foto- en video-opnamen.

 1. Tijdens alle activiteiten die door de vereniging en zijn promotoren zijn of worden georganiseerd binnen of buiten de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden en/of daarvoor aangestelde personen. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: alle activiteiten, zoals wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten etc.
 2. Verenigingsactiviteiten zijn alle op de website genoemde activiteiten en activiteiten die tussendoor door de promotoren en/of het bestuur van de vereniging worden georganiseerd.

H. Bewaking privacy gebruik van opnamen.

 1. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
 2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website en het programmaboekje wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden ze hierover ingelicht.
 3. Door een promotor of bestuurslid kan gevraagd worden foto- of video-opnamen te maken van zijn of haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en activiteiten. De volledige opnamen worden alleen maar beschikking gesteld aan de desbetreffende promotor en/of de bij de opnamen betrokken personen. Gedeelten van of de gehele opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website en het programmaboekje. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het lid, welke bezwaar heeft gemaakt, benadeeld wordt.

I. Gebruik website

De volgende privacy regels gelden voor onze website en de https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/NederlandstaligeClubCalpe/ 

De webbeheerder van de NTCC beheert de website en de Facebookpagina. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze Nederlandstalige vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, niet leden en externe contacten en belangstellenden.

 1. Het auteursrecht van de inhoud van de website berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 2. Op de website https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl worden foto's en filmpjes geplaatst met daarbij vermeld welke activiteit dit betreft.
 3. Bij de openbaarmaking van foto's en video's van leden en introducees, anders dan de activiteitenfoto's, kunnen namen van de leden worden vermeld.
 4. Overige gegevens van leden, zoals persoonsgegevens zoals: telefoonnummer, adres en mailadressen, worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.
 5. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van het bestuur en promotoren die  bij de vereniging betrokken zijn, zullen telefoonnummers en/of e-mailadressen worden vermeld. Uitgezonderd zijn ook de gegevens opgenomen in een digitale ledenbestand (naam, telefoonnummer, e-mailadres e.d.), mits de betrokkene vooraf aangeeft dit niet te willen. Leden kunnen door het verkrijgen van een digitale sleutel toegang krijgen tot de ledenlijst. Op deze lijst staan uitsluitend de gegevens vermeld die voor een onderling contact tussen de leden van belang kunnen zijn.
 6. Voor de afgeschermde delen van de website gelden voornoemde privacy regels niet. De leden beschikken over een eigen stuk van de ledenadministratie waarin ze in ze gegevens over leden kunnen raadplegen. Uitsluitend de penningmeester, de ledenadministrateur en de beheerder van de digitale bestanden kunnen beschikken over alle gegevens van de leden.
 7. Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto's op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Alle leden dienen zich aanmelden via de inschrijfformulieren op de website gaan met bovenstaande akkoord voordat ze het inschrijfformulier voor aanmelding verzenden.
 8. Het protocol zal op de website worden weergegeven.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2018. Herzien op 26 augustus 2018.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NTCC en haar webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade (op welke wijze dan ook) die is ontstaan aangaande / betreffende de website en aanmelding als lid van onze vereniging. Bovenstaande geldt voor alle leden met een volledig- of  tijdelijk lidmaatschap.