Privacy Protocol

Privacy protocol

Gebruik persoonsgegevens, foto en video-opnamen, gebruik en plaatsing op de website en Facebook en/of informatie in gedrukte vorm. Versie 3.0. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 augustus 2021.

De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe is er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe. U dient zich van het volgende bewust te zijn:

  1. Door het verstrekken van uw gegevens en gebruik te maken van het invullen van aanmeldingsformulieren op deze website geeft u aan het privacy- en cookiebeleid te accepteren.

  2. De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

A. ​Persoonsgegevens die worden verwerkt.
De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe (hierna te noemen NVVC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NVCC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website aan NVVC verstrekt.
NVVC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. - Uw voor- en achternaam

  2. - Uw adresgegevens

  3. - Uw telefoonnummer

  4. - Uw e-mailadres

  5. - Uw overige vermeldingen

B.​ ​Waarom NVVC uw gegevens nodig heeft.
NVVC verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.
U kunt schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch worden benaderd.
Daarnaast kan NVVC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit aanmeldingen voor deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten en/of evenementen.

C.​ ​Hoe lang NVVC gegevens bewaart.
NVVC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. (een overeenkomst bij NVVC is het lidmaatschap)

D​. ​Delen met anderen.
NVVC verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E.​ ​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ​ntccalpe@gmail.com​ of naar de postbus van de vereniging. NVVC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

F.​ ​Beveiligen.
NVVC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NVVC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NVVC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NVVC op via e-mail: ntccalpe@gmail.com
NVVC is als volgt te bereiken:
Postadres: Apartado de Correos 379 , 03710 Calpe, Alicante, Spanje
Vestigingsadres: Edificio Horizonte, Carrer Tramuntana 4 bajo, 03710 Calpe, Spanje.
E-mailadres: ​ntccalpe@gmail.com

G.​ ​Het maken van foto- en video-opnamen.
Tijdens alle activiteiten die door de vereniging en zijn promotoren zijn of worden georganiseerd binnen of buiten de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden en/of daarvoor aangestelde personen. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: alle activiteiten, zoals wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten etc. Verenigingsactiviteiten zijn alle op de website genoemde activiteiten en activiteiten die tussendoor door de promotoren en/of het bestuur van de vereniging worden georganiseerd.

H.​ ​Bewaking privacy gebruik van opnamen.
Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website en het in het programmaboekje wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden ze hierover ingelicht. Door een promotor of bestuurslid kan gevraagd worden foto- of video-opnamen te maken van zijn of haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en activiteiten. De volledige opnames worden alleen maar ter beschikking gesteld aan de desbetreffende promotor en/of de bij de opnamen betrokken personen. Gedeelten van of de gehele opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website en het programmaboekje. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het lid, welke bezwaar heeft gemaakt, benadeeld wordt.

I​. ​Gebruik website
De volgende privacy regels gelden voor onze website de​ https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl ​en de Facebookpagina ​ https://www.facebook.com/NTClubCalpe/
De webbeheerder van de NVVC beheert de website en de Facebookpagina. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze Nederlandstalige vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, niet leden en externe contacten en belangstellenden.

Het auteursrecht van de inhoud van de website berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
Op de website ​https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl ​ worden foto's en filmpjes geplaatst met daarbij vermeld welke activiteit dit betreft.

Bij de openbaarmaking van foto's en video's van leden en introducees, anders dan de activiteiten-foto's, kunnen namen van de leden worden vermeld. Overige gegevens van leden, zoals persoonsgegevens, telefoonnummer, adres en mailadressen, worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.

Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van het bestuur en promotoren die bij de vereniging betrokken zijn, zullen telefoonnummers en/of e-mailadressen worden vermeld. Uitgezonderd zijn ook de gegevens opgenomen in een digitale ledenbestand (naam, telefoonnummer, e-mailadres e.d.), mits de betrokkene vooraf aangeeft dit niet te willen.

J. ​Digitale Ledenlijst

Een vereniging mag in principe een ledenlijst beschikbaar stellen aan eigen leden. De Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat het online publiceren van een ledenlijst slechts is toegestaan op een voor leden afgeschermde webpagina.

Op deze lijst staan uitsluitend de gegevens vermeld die voor een onderling contact tussen de leden van belang kunnen zijn. Het is een ieder verboden gegevens van leden op welke wijze dan ook te kopiëren, af te drukken of aan derden te verstrekken. De ledenlijst is alleen toegankelijk voor leden met een volledig lidmaatschap. Na registratie op de website kan de ledenlijst op een afgeschermd gedeelte van de website worden ingezien. Voor de afgeschermde delen van de website gelden voornoemde privacyregels niet. De leden beschikken over een eigen stuk van de ledenadministratie waarin ze in ze gegevens over leden uitsluiten kunnen en mogen raadplegen.

Uitsluitend de penningmeester, de ledenadministratie en de beheerder van de digitale bestanden kunnen beschikken over alle gegevens van de leden.

Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto's op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Alle leden dienen zich aanmelden via de inschrijfformulieren op de website gaan met bovenstaande akkoord voordat ze het inschrijfformulier voor aanmelding verzenden.

Het protocol zal op de website worden weergegeven.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2018. Herzien op 12 maart 2019.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NVVC en haar webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade (op welke wijze dan ook) die is ontstaan aangaande / betreffende de website en aanmelding als lid van onze vereniging. Bovenstaande geldt voor alle leden met een volledig- of tijdelijk lidmaatschap.

De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach gebruikt cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website via de browser op uw computer of mobiel apparaat opslaat. Cookies maken de website efficiënter doordat uw voorkeuren worden opgeslagen. Wij vragen daarom ook eerst uw toestemming voordat u gebruik maakt van de website.

Wij gebruiken cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de website te verbeteren, social media aan te kunnen bieden en relevante advertenties te tonen op deze website. Wij kunnen in al onze contacten met u rekening houden met uw interesses. Wij analyseren en combineren uw online gedrag met persoonsgegevens die u online achterlaat en bij ons bekend zijn.

Sommige cookies mogen zonder uw toestemming worden opgeslagen​.
Voor cookies die alleen gebruikt worden om informatie over te brengen, hoeft een website geen toestemming te vragen. Dit omvat onder andere de cookies die gebruikt worden om verzoeken over diverse servers te spreiden ("load balancing"). Cookies die onmisbaar zijn voor online-diensten waar u als gebruiker uitdrukkelijk om heeft gevraagd, mag de website ook opslaan zonder toestemming te vragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de cookies die nodig zijn wanneer u een online-formulier invult.

Gaat u akkoord? Of gaat u door op de website? Dan plaatsen wij cookies. U geeft dan toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf uw cookie instellingen aanpassen. Lees ook het Privacy Protocol.