VERGRENDELDE BERICHTEN

BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING 22 OKTOBER 2020

Bijzondere Algemene Ledenvergadering NTCC dinsdag 10 november 2020 om 19.00 uur.

Beste leden,

Er gaat de komende weken veel gebeuren:
Informatiebijeenkomst Statuten/HR op donderdag 29 oktober - 19h00
Bezichtiging van een nieuw Clubgebouw op zaterdag 31 oktober- 4 groepen
Bijzondere Algemene Vergadering op dinsdag 10 november - 19h00

Informatiebijeenkomst Statuten/HR op 29 oktober 2020
Locatie: Clubgebouw

Zoals u in de toelichting in bijlage kunt lezen zijn er nogal wat redenen om onze Statuten en HR te wijzigen.
De Commissie Herziening Statuten en HR heeft vele uren gestoken in het juridisch en praktisch afstemmen van alle reglementen. Het is de bedoeling om de concepten op de BAV van 10 nov te bespreken en in stemming te brengen. De concepten + toelichting vindt u op het besloten deel van de website vanaf 24 oktober.
Om u zo goed mogelijk te informeren nodigen wij u uit om in te schrijven op onze info bijeenkomst. Wij vragen u om vóór 27 oktober 2020 uw inschrijving per mail kenbaar te maken aan de secretaris op nicolaasvt@outlook.com

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Voorstellen van de leden van de Statutencommissie: mw. Mieke
van der Burg, dhr. Willem Gruijters, dhr. Jan Schipper en dhr. Klaas
van Tulder (bestuurslid/coördinator)
3. Korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement door Mieke van der Burg
4. Vragen en discussie
5. Afsluiting door de voorzitter

Uitnodiging voor bezichtiging Taberna Mario op 31 oktober 2020
Locatie: Partida Benicuco 1E, Calpe (nabij Centro de Salud)
Tijdvakken: 13h00 of 14h00 of 17h00 of 18h00

Graag nodigen we u uit om in Taberna Mario een presentatie en bezichtiging bij te wonen van het nieuwe clubgebouw dat het Bestuur u voorstelt op de BAV van 10 november 2020.
Zie voor verdere uitleg en beschrijving de bijlage.
Gelieve u per email in te schrijven met gewenste timing: nicolaasvt@outlook.com.

Locatie: Salo Blau, Casa de Cultura, Av. Masnou no 1, Calpe.

Graag nodigen wij u uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BAV) op 10 november 2020

Vanwege de COVID-19 beperkingen zal deze vergadering niet in ons clubgebouw plaatsvinden, maar in Casa de Cultura.
In deze zaal is er ruimte voor max. 90 personen.

Daarom vragen wij u:
vóór 4 november per mail de voorzitter van Stemcommissie te laten weten indien u in persoon aanwezig wilt zijn bij de vergadering (e-mail: liz.don1247@gmail.com)
zo mogelijk een ander lid, die naar de vergadering gaat, te machtigen om u te vertegenwoordigen, opdat zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan de vergadering. U kunt dit machtigingsformulier (bijgevoegd) aan een ander lid geven of per mail sturen, bijvoorbeeld als u niet in Spanje verblijft. (e-mail: liz.don1247@gmail.com)
[Ter attentie: alleen leden die hun contributie hebben betaald, hebben toegang tot de BAV en kunnen zich door een ander lid met een machtiging laten vertegenwoordigen]
Deze vergadering vindt in eerste instantie plaats om gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement vast te stellen (waarover op 29 oktober een info-bijeenkomst wordt gehouden). Deze wijzigingen zijn noodzakelijk o.a. vanwege veroudering, gewijzigde Spaanse wet- en regelgeving, de Europese Privacy richtlijn (AVG) en om te voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving. Dit laatste betekent een verplichte wijziging van het huidige verenigingsjaar, te weten het gelijk te trekken met het kalenderjaar (1 januari - 31 december). Vanwege deze wijziging is ook een overbruggingsregeling nodig.
Tenslotte wil het bestuur met de leden een nieuw verenigingsgebouw bespreken en het verlenen van mandaat aan het Bestuur om verdere stappen te ondernemen.

Agenda
1. Opening BAV door de voorzitter
2. Goedkeuring concept notulen ALV d.d. 24 oktober 2019 ( zie website)
3. Toelichting op voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
(zie website)
Voorstellen leden van de Statutencommissie: mw. Mieke van der Burg,
En de heren Willem Gruijters, Jan Schipper en Klaas van Tulder (bestuurslid/coördinator);
korte mondelinge toelichting op de wijzigingen door mr. Mieke van der Burg;
gelegenheid tot het stellen van vragen.4. Besluit tot wijziging van de Statuten (zie concept op de website)
5. Besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (zie concept op de website)
6. Besluit over het Overbruggingsvoorstel
Toelichting: Na instemming met wijziging Statuten wat betreft het boekjaar en tevens van het Verenigingsjaar om verplichte fiscale redenen (1 januari-31 december ipv 1 oktober-30 september), stelt het bestuur een eenmalige overbruggingsregeling voor. Dit houdt in dat het bestuur haar werkzaamheden voortzet gedurende de maanden oktober, november en december 2020 en dat in januari 2021 de ALV wordt gehouden. De kosten in de komende drie maanden zullen op hetzelfde niveau blijven als in de goedgekeurde begroting 2019/2020 zijn opgenomen.
7. Voorstel nieuw Verenigingsgebouw per 1 januari 2021 en besluit tot mandaat-
verlening (zie bijlage)
Toelichting: In de bijlage is een uitgebreide toelichting gegeven op een
ruim en zeer geschikt ander clubgebouw. Hopelijk heeft u dit gebouw al met eigen
ogen gezien. De overgang naar dit gebouw betekent 3 zaken, waarvoor het bestuur
mandaat vraagt:
beëindiging van het huidige huurcontract. Uit onderhandelingen is een afkoopsom overeengekomen die minder dan een derde is van de verschuldigde huur en vergoeding vanwege voortijdige beëindiging. Deze kosten kunnen uit het batig saldo van het afgelopen jaar worden betaald.
aangaan van een nieuwe overeenkomst. De huur van het nieuwe gebouw (voor een termijn van 5 jaar met mogelijkheid van verlenging van 5 jaar) zal iets hoger zijn dan de huur op dit moment. De kosten kunnen uit de lopende begroting worden betaald zonder dat een contributieverhoging hiervoor noodzakelijk is.
Herinrichtingkosten: Deze investering wordt gedurende 10 jaar jaarlijks afgeschreven. Ook deze kosten vallen binnen de begroting.
8. Rondvraag.

Klik op onderstaande knop om het machtigingsformulier te downloaden of uit te printen.
Toelichting voorstel nieuw Verenigingsgebouw (BAV- agendapunt 7).

Onderstaand de knoppen waarmee u alle benodigde informatie kunt vinden over de BAV van 10 november alsmede een uitnodiging om het nieuwe clubgebouw te bekijken.

Klik op onderstaande knop voor de bijlagen.

Klik op onderstaande knop om het nieuwe clubgebouw te bekijken.

Klik op onderstaande knop om een machtigingsformulier te downloaden. U kunt ook een machtigingsformulier opvragen via de mail of ophalen bij het clubgebouw.