Statuten van de Nederlandstalige club Peñon de Ifach

HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL, WERKGEBIED, DOEL EN ACTIVITEITEN.

Art. 1 Naam. De Vereniging is opgericht op 27 maart 1986, draagt de naam "Nederlandstalige Vereniging Club Peñón de Ifach Calpe" en richt zich naar de Organische Wet 1/2002, van 22 maart op het Verenigingsrecht.

Art. 2 Rechtspersoonlijkheid. De Vereniging heeft eigen rechtspersoonlijkheid en de volledige werkbevoegd-heid om haar goederen te beheren en daarover te beschikken en om het door haar beoogde doel na te streven.

Art. 3 Zetel en werkgebied. De Vereniging is gevestigd in Calpe, aan de Calle Xaloc 14, gebouw Mare Nostrum en heeft als postadres Apartado de Correos 379, postcode 03710.De Vereniging zal haar activiteiten voornamelijk verrichten in de omgeving van Calpe.

Art. 4 Doel. Het bestaan van deze vereniging heeft als doel: Bevorderen van het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de Spaanse bevolking.

Art. 5 Activiteiten. Om de doelstellingen, genoemd in het vorige artikel, na te streven worden culturele, sociale en recreatieve activiteiten in de breedst mogelijke zin gehouden, onder andere de volgende activiteiten:- lessen Spaans,- organiseren van reizen in Spanje,- een uitleenbibliotheek,- lessen schilderen en tekenen,- organiseren van exposities,- organiseren van interne en externe sociale gebeurtenissen- uitoefenen van sporten,- kaartspelen.

De Vereniging kan iedere legale activiteit of handelwijze ontwikkelen die, direct of indirect, bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen, steeds de Wet, de statuten en de beslissingen van de Vereniging eerbiedigend. De Vereniging onthoudt zich van economische, politieke en godsdienstige activiteiten.

.

HOOFDSTUK II. DE LEDEN

Art. 6 Bevoegdheid. Lid kunnen worden alle meerderjarige personen die belang stellen in het nastreven van de doelstellingen van de Vereniging en die Nederlands spreken of een partner hebben die Nederlands spreekt. Deze partner moet lid zijn van de Vereniging. Geïnteresseerden moeten een schriftelijk verzoek indienen bij het Bestuur. Als dit verzoek voldoet aan de eisen kan het Bestuur de toelating niet weigeren. Als het Bestuur gronden aanwezig acht om toelating als lid te weigeren, geeft het hiervan schriftelijk kennis aan de betrokkene. De betrokkene kan tegen de beslissing van het Bestuur schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.

Art. 7 Gedragsregels. De leden verplichten zich elkaars overtuiging te eerbiedigen en zich te onthouden van discriminatie. Tevens verplichten zij zich de belangen van de Vereniging te allen tijde te behartigen. De leden verbinden zich om nauwgezet hun bijdragen en contributies te betalen. 

Art. 8 Beëindiging lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, vrijwillige opzegging, door schriftelijke betekening aan het Bestuur, het niet betalen van de bijdragen en/of contributies gedurende een periode van zes maanden, schorsing ingevolge artikel 9.

Art. 9 Schorsing als lid. Het Bestuur kan leden, wier gedrag of handelwijze daartoe aanleiding heeft gegeven, het lidmaatschap ontnemen, hetgeen de betrokkene schriftelijk wordt meegedeeld. Het betrokken lid kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Algemene Vergadering en heeft het recht zich mondeling of schriftelijk in de Algemene Vergadering te verdedigen. 

Art. 10 Erelid. Tot Erelid kunnen benoemd worden personen die verdienstelijke werkzaamheden voor de Vereniging hebben verricht. Erelid zullen personen zijn die, op voordracht van het Bestuur, door een besluit van de Algemene Vergadering als zodanig zijn aanvaard. 

Ereleden hebben alleen dezelfde rechten als leden, indien zij voldoen aan het gestelde in de artikelen 6 en 7.   

.

HOOFDSTUK III. DE ALGEMENE VERGADERING 

Art. 11 De Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de Vereniging, gevormd door de leden, met het volste recht, waar zij niet van afkunnen zien, in absolute rechtsgelijkheid, neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen of op democratische wijze. 

De Algemene Vergadering komt éénmaal per jaar in gewone zitting bijeen, in de maand oktober of november. De Algemene Vergadering komt indien nodig in buitengewone zitting bijeen op voorstel van het Bestuur of van een aantal leden dat tenminste tien procent van het totaal vertegenwoordigt.Tot de Algemene Vergadering hebben alleen leden toegang. 

Alle leden zullen zich aan de besluiten van de Algemene Vergadering onderwerpen, inclusief de afwezigen en zij die een afwijkende mening hebben. 

De Algemene Vergadering

a. benoemt het Bestuur en de kascommissie,

b. stelt de statuten en het huishoudelijk reglement vast en wijzigt deze zo nodig, 

c. houdt toezicht op de naleving ervan, 

d. overtuigt zich van de juiste uitvoering van de genomen besluiten,

e. ziet toe op het beheer van de geldmiddelen en de eigendommen van de Vereniging,

f. stelt contributies, periodieke bijdragen en extra bijdragen vast.

Art. 12 Bijeenkomst van de Algemene Vergadering.

De oproeping ter Algemene Vergadering wordt ten minste 15 dagen van tevoren uitgevoerd door het Bestuur door middel van aankondiging in een rondschrijven van de Vereniging of van een schriftelijke mededeling aan de leden. De aankondiging zal datum, plaats, tijdstip van aanvang en agenda bevatten.

Bij de aanvang van iedere bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal men de notulen van de eraan voorafgaande bijeenkomst voorlezen opdat men deze al of niet kan goedkeuren. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden geleid door de voorzitter en de secretaris. De secretaris stelt de notulen van iedere bijeenkomst op die een samenvatting van de beraadslagingen, de tekst van de genomen besluiten en de numerieke resultaten van de stemmingen bevatten. 

Art. 13 Agenda. De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen over alle zaken die van belang zijn voor de Vereniging, zoals in de agenda vermeld: de notulen van de vorige Algemene Vergadering, verslag over het afgelopen jaar, financieel verslag over het afgelopen jaar, verslag en advies van de kascommissie, vaststelling van de contributie, verkiezing van het Bestuur en van de kascommissie, rondvraag. 

Art. 14 Besluiten.

Tijdens een bijeenkomst van de Algemene Vergadering heeft ieder lid van de Vereniging één stem. Leden kunnen een volmacht geven aan andere leden om zich bij stemmingen te laten vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen wanneer

a. ten minste 50% van de leden aanwezig zijn of door een volmacht zijn vertegenwoordigd,

b. er een meerderheid is van de uitgebrachte stemmen.In afwijking van het gestelde in het 3e lid moeten de volgende besluiten de goedkeuring hebben van 2/3 van de uitgebrachte stemmen:

a. Verkrijging en vervreemding van onroerend goed.

b. Ontslag van een bestuurslid.

c. Annulering van in een voorgaande ledenvergadering genomen besluiten.

d. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement.De goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de Algemene Vergadering geldt als volledige decharge van het Bestuur.

.

HOOFDSTUK IV. DE LEDENVERGADERING 

Art. 15 De ledenvergadering.

In een ledenvergadering mogen geen ingrijpende besluiten worden genomen over onderwerpen die niet in de oproep zijn aangekondigd. Vijf leden kunnen schriftelijk verzoeken een, van toelichting voorzien, onderwerp op de agenda te doen plaatsen. Dit verzoek moet het bestuur uiterlijk een week voor de datum van de ledenvergadering bereikt hebben. Een ledenvergadering is rechtsgeldig als ten minste 30 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. 

HOOFDSTUK V. HET VERTEGENWOORDIGENDE ORGAAN 

Art. 16 Het Vertegenwoordigende Orgaan.

De algemene en dagelijkse leiding van de Vereniging berust bij het Vertegenwoordigende Orgaan, het Be­stuur genoemd, dat voor zijn handelingen verantwoording schuldig zal zijn aan de Algemene Vergadering.

Art. 17 Samenstelling van het Bestuur.

De verkiezing van de leden van het Bestuur zal plaatsvinden door het vrije stemrecht van de leden van de Algemene Vergadering. De kandidaatstelling is vrij. De kandidaten zijn niet beperkt door redenen van onverenigbaarheid ingevolge de geldende wetgeving. 

Het Bestuur zal bestaan uit een oneven aantal van minimaal 5 en maximaal 9 leden, waaronder de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en eventuele andere functies, al naar behoefte. Het Bestuur wordt op de Gewone Algemene Vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden per functie gekozen. 

In het Bestuur mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad zitting hebben, noch echtgenoten of samenwonenden. Indien onvoorziene vacatures in het Bestuur ontstaan, is het Bestuur gerechtigd om maximaal twee leden te benoemen om deze vacatures te vervullen. Het Bestuur zal de leden van deze benoemingen in kennis stellen.

Art. 18 Zittingsduur van het Bestuur.

De bestuursleden oefenen hun functie uit tot de volgende Gewone Algemene Vergadering. Zij zijn herkies­baar.

Art. 19 De bevoegdheden van het Bestuur.

De bevoegdheden van het Bestuur zijn: Besluiten nemen die noodzakelijk zijn om voor overheidsorganen te verschijnen, alle rechtshandelingen uit te voeren en de passende geldmiddelen aan te wenden. Beslissen over de toelating van nieuwe leden. 

Voorstellen doen aan de Algemene Vergadering over het vaststellen van de contributies die de leden moeten voldoen. Er op toezien dat de besluiten die tijdens Algemene Vergadering zijn genomen worden uitgevoerd. Beheren van het ledenregister. Samenstellen van het jaarlijkse verslag van activiteiten en dit onderwerpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Bijhouden van de inventaris van de goederen van de Vereniging. 

Art. 20 Vergaderingen van het Bestuur.

Het Bestuur vergadert ten minste één maal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augus­tus. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee andere bestuursleden. Aan het begin van iedere vergadering worden de notulen van de voorafgaande vergadering voorgelezen opdat deze al of niet worden goedgekeurd. 

De beslissingen van het Bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. Indien het Bestuur niet voltallig is, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien de meerderheid van dien aard is dat zij ook bij aanwezigheid van het voltallige Bestuur de meerderheid zou hebben gehad . 

.

HOOFDSTUK VI. DE SECRETARIS 

Art. 21 De secretaris.

De secretaris beheert het archief van de Vereniging. De secretaris tekent de notulen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Bestuur. De secretaris moet de leden informatie verschaffen wanneer dat nodig is.

HOOFDSTUK VII. KASCOMMISSIE 

Art. 22 Kascommissie.

De Algemene Vergadering benoemt een Kascommissie van twee leden.De leden van de Kascommissie oefenen hun functie voor de duur van twee jaar uit. Benoeming en af­treding geschieden volgens rooster; het aftredende lid is niet direct herkiesbaar.In de Kascommissie mogen geen leden van het Bestuur zitting hebben.In de Kascommissie mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad, echtgenoten of samen­wonenden zitting hebben.De Kascommissie controleert de boekhouding, de kas en de bankbescheiden.De Kascommissie rapporteert over de financiële positie en verantwoording en brengt advies uit aan de Gewone Algemene Vergadering.Overige controles worden uitgevoerd op verzoek van het Bestuur en wanneer de Kascommissie dat no­dig oordeelt en adviseert desgewenst het Bestuur.

HOOFDSTUK VIII. GELDMIDDELEN 

Art. 23 Vermogen.

Het aanvangsvermogen van de Vereniging is gewaardeerd op twaalf euro's.De jaarlijkse begroting wordt ieder jaar goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering.Voor het openen en gebruiken van rekeningen courant bij spaarbanken of bankinstellingen zijn de handtekeningen vereist van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.De geldelijke middelen van de Vereniging komen voort uit:

a. de contributies die de Algemene Vergadering vaststelt voor de leden, en/of 

b. de officiële of particuliere subsidies, en/of

c. giften en/of nalatenschappen, en/of

d. de inkomsten van het eigen vermogen of andere inkomsten die worden verkregen.

Art. 24 Inkomsten uit activiteiten.

De verkregen inkomsten uit activiteiten worden uitsluitend aangewend voor het bereiken van de doelstellingen van de Vereniging. Verdeling onder de leden is verboden. De Algemene Vergadering kan periodieke en eenmalige bijdragen van de leden vaststellen. 

Art. 25. Aansprakelijkheid.

De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de Vereniging.

.

HOOFDSTUK IX. ONTBINDING EN LIQUIDATIE VAN DE VERENIGING 

Art. 26 Ontbinding De Vereniging zal worden ontbonden

a. krachtens een beslissing van een daartoe belegde Algemene Vergadering,

b. krachtens oorzaken gesteld in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek, of

c. krachtens een gerechtelijk vonnis in staat van gewijsde. 

De Algemene Vergadering die besluit tot ontbinding dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. Minimaal 2/3 deel van de leden is aanwezig, dan wel door een machtiging vertegenwoordigd. b. Het besluit tot ontbinding is met een meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen aangenomen.Indien op de Algemene Vergadering minder dan 2/3 van het aantal leden aanwezig is, dient binnen vier weken een nieuwe Algemene Vergadering te worden gehouden.

Op deze tweede vergadering is lid 2a niet meer van toepassing, echter wel het gestelde in 2b. Als de Vereniging wordt ontbonden door een gerechtelijk vonnis, dan brengt het Bestuur dit vonnis schriftelijk ter kennis van de leden en zorgt het voor de verdere uitvoering van dit vonnis.

 Art. 27 Liquidatie.

Indien besloten wordt tot ontbinding van de Vereniging, wordt deze uitgevoerd door het Bestuur. De Algemene Vergadering, die tot ontbinding besluit, beslist over de bestemming van de bezittingen van de Vereniging. Na de liquidatie van de goederen vervalt een batig saldo aan charitatieve instellingen. De Kascommissie brengt een schriftelijk verslag, goedgekeurd door het Bestuur, uit aan de leden. 

HOOFDSTUK X. ALGEMEEN 

Art. 28 Huishoudelijke Reglement.

Het Huishoudelijke Reglement wordt gewijzigd door de Algemene Vergadering. Het mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten.

Art. 29 Onvoorzien.

In alle gevallen die niet voorzien zijn in de Statuten, het Huishoudelijke Reglement of de reglementen van de Vereniging, zal het Bestuur beslissen.Voorgaande Statuten werden goedgekeurd op de ALGEMENE VERGADERING VAN 8 NOVEMBER 2006.

De Voorzitter                Wim Kreuk

De Secretaris               Henk de Voogd

De Penningmeester    Cees Vermaas