Statuten

1
Statuten Nederlandstalige Club Peñón de Ifach Calpe (NTCC)*

NAAM, PLAATS VAN VESTIGING, WERKGEBIED, DOEL EN ACTIVITEITEN                            Artikel 1: Naam.
De Vereniging is opgericht op 27 maart 1986, draagt de naam "Nederlandstalige
Vereniging Club Peñón de Ifach Calpe" (hierna te noemen: NTCC)*. Zij zal zich houden
aan de normen van de Ley Orgánica (Organieke wet 1/2002) van 22 maart 2002, die de
Derecho de Asociación (het recht op vereniging) regelt, van de Wet 14/2008, van 18
november 2008, van Verenigingen in de Valenciaanse Gemeenschap, van de Ley
Orgánica (Organieke wet 3/2018), van 5 december 2018 die de Protectión de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (bescherming van persoonsgegevens en
de garantie van digitale rechten) en aan de bepalingen van artikel 22 van de Spaanse
Grondwet.
Artikel 2: Rechtspersoonlijkheid.
De NTCC heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is volledig rechtsbekwaam om te
handelen, te beheren en te beschikken over de benodigde goederen om de door haar
beoogde doelstellingen te verwezenlijken. De NTCC is een vereniging zonder
winstoogmerk.
Artikel 3: Plaats van vestiging en werkgebied.
1. De NTCC is gevestigd in Calpe, aan de Calle Tramuntana 4-Bajo en heeft als
postadres Apartado de Correos 379, postcode 03710 Calpe.
2. De NTCC zal haar activiteiten voornamelijk verrichten in de provincie Alicante.
3. De NTCC is ingeschreven in het register van verenigingen (Registro de Asociaciones te
Alicante overeenkomstig het Officiële Staat Bulletin nr. 255 (24 oktober 2015 Sec. I).
4. Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31
december.
Artikel 4: Doel.
Het bestaan van de NTCC heeft als doel: het bevorderen van de contacten tussen de
leden onderling en het stimuleren van contacten met de Spaanse samenleving.
Artikel 5: Activiteiten
Om de in artikel 4 genoemde doelstellingen te bereiken, worden diverse activiteiten
gerealiseerd, onder meer:
a. cursussen, congressen, lezingen, reizen en andere openbare en besloten (sociale)
activiteiten en evenementen ter bevordering van het contact tussen de leden onderling
en met de Spaanse samenleving;
b. vervaardiging en publicatie, zowel schriftelijk, telefonisch, of middels enige andere
communicatievorm, van teksten en ander materiaal die aspecten en onderwerpen met
betrekking tot het doel van de NTCC uiteenzetten;
c. iedere andere handeling die het verspreiden en het in praktijk brengen van het doel
van de Vereniging mogelijk maakt.

DE LEDEN, RECHTEN, PLICHTEN EN SANCTIES
Artikel 6: Leden
1. Lid kunnen worden alle natuurlijke, meerderjarige, handelingsbekwame personen, die
niet gedwongen en vrijwillig de doelstellingen van de NTCC onderschrijven en zich willen
inzetten voor de verwezenlijking hiervan en Nederlands spreken of een partner hebben
die Nederlands spreekt.
*In de dagelijkse praktijk zal Nederlands-Vlaamse Vereniging Peñon de Ifach Calpe (NVVC) worden gebruikt.
2. Zij die lid willen worden moeten hun verzoek door middel van een ingevuld
inschrijfformulier indienen bij het Bestuur, inclusief de vermelding dat zij kennis hebben
genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (hierna: HR), en deze
aanvaarden. Dit inschrijfformulier is te vinden op het openbare gedeelte van de website
en is beschikbaar bij het Bestuur.
3. Het Bestuur neemt binnen één maand na ontvangst van het inschrijfformulier een
beslissing over de toelating en deelt deze beslissing schriftelijk (per email) mee aan
betrokkene.
4. Indien het Bestuur positief beslist, ontvangt betrokkene tevens informatie over
activiteiten van de Vereniging.
5. Als het Bestuur gronden aanwezig acht om de toelating als lid te weigeren, geeft het
Bestuur hiervan schriftelijk (per email) kennis aan de betrokkene met opgave van
reden(en).
6. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
Artikel 7: Rechten van de leden
De leden hebben de volgende rechten:
a. Ieder lid heeft het recht
- de activiteiten van de NTCC bij te wonen;
- de Algemene Leden Vergadering bij te wonen en zijn/haar stemrecht uit te
oefenen overeenkomstig het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement;
- zich beschikbaar te stellen als kandidaat voor het lidmaatschap van het Bestuur
van de NTCC; om lid te kunnen worden van het Bestuur moet men meerderjarig
zijn, de volle bevoegdheid hebben over zijn burgerlijke rechten en niet handelen
in strijd met de wet.
b. Ieder lid heeft recht op
- informatie over de samenstelling van het Bestuur;
- op een overzicht betreffende de financiële situatie;
- op een overzicht van de activiteiten van de NTCC.
Deze informatie zal door of namens het Bestuur worden verstrekt.
c. Ieder lid heeft het recht om
- te worden gehoord voorafgaand aan het nemen van een disciplinaire maatregel
tegen hem/haar zoals vermeld in artikel 9, onder d;
- te worden geïnformeerd over de feiten die aanleiding zouden hebben gegeven
tot het nemen van een dergelijke maatregel en de motivering daarvoor;
- besluiten van het Bestuur en van de Algemene Leden Vergadering te betwisten
wanneer deze worden geacht in strijd te zijn met de wet of met de Statuten;
- kennis te nemen, in te zien en kopieën te verkrijgen van de vigerende Statuten
en de Reglementen van de NTCC;
- de boeken van de NTCC in te zien.
Artikel 8: Plichten van de leden
De leden zijn verplicht om:
a. de doelstelling van de NTCC te delen en samen te werken om deze doelstelling te
verwezenlijken;
b. de contributie, heffingen en andere bijdragen te betalen, zoals in de Statuten en/of
het Huishoudelijk Reglement zijn beschreven;
c. aan alle verplichtingen te voldoen die uit de Statuten en het HR voortvloeien;
d. zich te richten op en te handelen naar de bepalingen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement;
e. elkaars overtuiging te eerbiedigen en zich te onthouden van discriminatie, op welke
grond dan ook;
f. de belangen van de NTCC te allen tijde te behartigen.
Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. vrijwillige opzegging, door schriftelijke betekening aan het Bestuur uiterlijk 1 maand
voor het begin van een nieuw verenigingsjaar;
c. het niet betalen van de contributie binnen een termijn van 2 maanden nadat deze
betaling voldaan had moeten zijn en na een mondelinge of schriftelijke aanmaning, zoals
bepaald in het Huishoudelijk Reglement;
d. ontzegging ingevolge artikel 10.
Artikel 10: Sancties
1. Het Bestuur kan een lid, die zich niet behoorlijk gedraagt binnen de NTCC, als sanctie
het lidmaatschap ontzeggen. Dit is het geval als er naar het oordeel van het Bestuur
gegronde vermoedens zijn dat de handelingen of gedragingen van een lid
a. in strijd zijn met de belangen van de NTCC;
b. de goede verhoudingen binnen de NTCC verstoren;
c. in ernstige mate het naleven van de doelstellingen van de NTCC verhindert of
bemoeilijkt;
d. opzettelijk het functioneren van de Algemene Leden Vergadering en/of het Bestuur
van de NTCC tegenwerkt;
e. en/of in strijd zijn met bepalingen in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement.
2. Voordat het bestuur tot ontzegging van het lidmaatschap overgaat, zal in ieder geval
de Geschillencommissie (zoals genoemd in artikel 13, lid 1, onder d, en artikel 28) een
disciplinair onderzoek uitvoeren , waarbij het recht van het betreffende lid worden
gegarandeerd om te worden geïnformeerd over de beschuldiging en om verklaringen
hieromtrent te mogen afleggen.
3. Vervolgens geeft de Geschillencommissie het Bestuur een zwaarwegend advies over
het al dan niet ontzeggen van het lidmaatschap van het betrokken lid. Deze commissie
heeft ook de bevoegdheid de onenigheid tussen het Bestuur en het betrokken lid op te
lossen.
4. Het onderzoek van de Geschillencommissie mag niet langer duren dan 2 maanden na
het verzoek tot onderzoek. Verlenging van deze termijn is slechts mogelijk op grond van
een zeer dringende reden.
5. Het Bestuursbesluit tot ontzegging van het lidmaatschap wordt - met opgave van
redenen - schriftelijk (per e-mail) meegedeeld aan het betrokken lid.
6. Het betreffende lid heeft het recht het in lid 5 genoemd bestuurbesluit voor te leggen
aan de Algemene Leden Vergadering.
7. De overtredingen en sancties moeten binnen een termijn van drie jaar vallen.

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (A.L.V.)
Artikel 11: De Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen: A.L.V.)
1. De A.L.V. is het hoogste gezagsorgaan van de NTCC, bestaande uit alle leden
vanwege hun eigen onvervreemdbaar recht en in absolute gelijkheid.
2. De A.L.V. neemt besluiten met gewone of gekwalificeerde meerderheid van stemmen,
of op een andere democratische wijze zoals bepaald in de Statuten en/of het
Huishoudelijk Reglement.
3. De A.L.V. komt minstens één maal per jaar bijeen, binnen drie maanden na de
afsluiting van het verenigingsjaar (de Jaarvergadering).
4. De A.L.V. komt verder, indien nodig, bijeen op voorstel van het Bestuur of van een
aantal leden dat tenminste tien procent van het aantal leden vertegenwoordigt.
5. Tot de A.L.V. hebben alleen leden toegang en kunnen zich laten vertegenwoordigen,
die de contributie voor het lopend verenigingsjaar hebben betaald.
6. Alle leden zullen zich aan de besluiten van de A.L.V. onderwerpen, inclusief de
afwezigen en zij die een afwijkende mening hebben.
7. De agenda van de Jaarvergadering bevat onder meer:
a. de notulen van de vorige A.L.V. (ter vaststelling);
b. Jaarverslag van het bestuur (ter goedkeuring);
c. Financieel Verslag van de penningmeester inclusief de balans en de staat van
baten en lasten, inclusief behandeling van het verslag van de Kascommissie (ter
goedkeuring);
d. Dechargeverlening van de penningmeester en van het bestuur;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Begroting (ter goedkeuring);
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming leden Kascommissie en Geschillencommissie;
j. Rondvraag.
Artikel 12: Uitnodiging voor en de bijeenkomst van de A.L.V.
1. De uitnodigingen voor de A.L.V., zowel voor de Jaarvergadering als de andere
Ledenvergaderingen, moeten schriftelijk en uiterlijk vijftien dagen tevoren per email aan
de leden persoonlijk kenbaar worden gemaakt. De uitnodiging dient tevens op het
ledengedeelte van de website te worden geplaatst en op de gebruikelijke plaats in het
Verenigingsgebouw te worden opgehangen.
2. De uitnodiging zal de dag, de tijd en de plaats van de vergadering vermelden, evenals
de agenda.
3. Aan het begin van de A.L.V. worden de voorzitter en de 4pecial4ng4 aangewezen.
4. De 4pecial4ng4 zal de vergadering notuleren. In deze notulen worden de verschillende
beraadslagingen, de besluiten en de uitslag van de stemmingen vastgelegd. Aan het
begin van iedere A.L.V. zullen de notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen
ten einde - al dan niet gewijzigd – te worden goedgekeurd of niet te worden
goedgekeurd.
Artikel 13: Bevoegdheden van de A.L.V.
1. De A.L.V.
a. kiest het Bestuur;
b. benoemt leden van de Kascommissie, de Geschillencommissie en andere
commissies;
c. stelt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vast en kan deze wijzigen;
d. houdt toezicht op de naleving ervan;
e. overtuigt zich van de juiste uitvoering van de genomen besluiten;
f. ziet toe op het beheer van de geldmiddelen en de eigendommen van de NTCC;
g. stelt contributies vast.
2. De A.L.V. heeft verder nog de volgende bevoegdheden:
a. het controleren van de werkzaamheden van het Bestuur en het goedkeuren
hiervan;
b. het beoordelen en goedkeuren of afkeuren van het Financieel jaarverslag (na
kennisneming hiervan en van het advies van de Kascommissie) en van het Jaarverslag
van de activiteiten;
c. het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur na goedkeuring
van het Financieel Jaarverslag en het Jaarverslag;
d. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven;
e. het vaststellen van de algemene richtlijnen om de doelstellingen van de NTCC te
bereiken;
f. het waarborgen van de democratische werking van de NTCC met alle nodige
middelen.
g. het vaststellen van de gewone of bijzondere contributies en bijdragen.
h. het kiezen of afzetten van bestuursleden.
i. het goedkeuren van besluiten betreffende:
- het samengaan met verenigingen, de integratie in federaties of confederaties, de
afscheiding daarvan, evenals de vorming en deelname aan overkoepelende
organen of andere specifieke organisaties;
- het verzoek om de verklaring van algemeen nut of algemeen belang van de
Comunitat Valenciana;
- het ontbinden van de NTCC;
- het buiten de begroting huren, aanschaffen en vervreemden van onroerende
goederen;
- het bekrachtigen van Bestuurbesluiten tot toelating van leden of van ontzegging
van leden;
- het Huishoudelijk Reglement;
- ieder andere besluit dat niet valt onder de bevoegdheid van een ander orgaan.
Artikel 14: Rechtsgeldigheid van de A.L.V. en haar besluitvorming
1. De A.L.V. zal bij eerste oproep geldig zijn bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van
ten minste 20% van het aantal leden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal een half uur
worden gewacht en zal bij de tweede oproep, op dezelfde plaats, de vergadering geldig
plaats vinden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
2. De A.L.V kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als 30 leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
3. In de A.L.V. heeft ieder lid van de NTCC één stem.
4. Leden kunnen een schriftelijke volmacht geven aan andere leden om zich bij
stemmingen te laten vertegenwoordigen. Ieder lid mag twee leden vertegenwoordigen.
5. In de A.L.V. mogen geen ingrijpende besluiten worden genomen over onderwerpen
die niet in de oproep voor de vergadering zijn aangekondigd.
6. Vijf leden kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp, voorzien van een toelichting,
op de agenda te doen plaatsen. Dit verzoek moet het bestuur uiterlijk drie weken voor
de datum van de A.L.V. bereikt hebben.
7. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden
en/of vertegenwoordigde leden, d.w.z. dat het aantal stemmen vóór meer is dan het
aantal stemmen tegen. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen tellen niet
mee.
8. In afwijking van het hiervoor in het 6e lid gestelde, moeten de volgende besluiten de
goedkeuring hebben van 2/3 van de uitgebrachte stemmen:
a. aanschaffing en vervreemding van een onroerend goed buiten de begroting;
b. annulering van besluiten die in de voorgaande A.L.V. zijn genomen;
c. wijziging van de Statuten. Dit kan alleen als een vergadering 5pecial voor dit doel
is bijeen geroepen.
d. ontbinding van de NTCC.

HET BESTUUR
Art. 15: Samenstelling van het Bestuur.
1. De NTCC wordt geleid, geadministreerd en vertegenwoordigd door het Bestuur dat
bestaat uit een voorzitter (m/v), penningmeester (m/v), secretaris (m/v) en maximaal 6
leden.
2. De verkiezing van de leden van het Bestuur vindt plaats door de A.L.V.. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De functies van voorzitter en
secretaris moeten door verschillende personen worden vervuld.
3. Ieder lid kan zich vrij kandidaat stellen, mits hij/zij meerderjarig, handelingsbekwaam
is en in het volle bezit van zijn/haar burgerrechten.
4. In het Bestuur mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad zitting
hebben, noch echtgenoten of samenwonenden.
5. De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding.
Artikel 16: Zittingsduur Bestuur
1. De leden van het bestuur worden voor drie jaar gekozen en kunnen worden herkozen
overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.
2. De leden van het bestuur kunnen worden afgezet door de A.L.V. als
a. het lid dit schriftelijk aanvraagt en de reden meedeelt;
b. Het lid door ziekte zijn/haar functie niet meer kan uitoefenen;
c. Het lidmaatschap wordt ontzegd;
d. Het lid een sanctie krijgt vanwege een overtreding tijdens zijn mandaat.
3. Vacatures worden overeenkomstig artikel 15, lid 1 en 2 ingevuld tijdens de
eerstvolgende A.L.V.
4. Indien onvoorziene vacatures in het Bestuur ontstaan, is het Bestuur gerechtigd, in
afwijking van het gestelde in lid 3, om twee leden tot aan de eerstvolgende A.L.V. te
benoemen om deze vacatures te vervullen. Het Bestuur zal de leden van deze tijdelijke
benoemingen in kennis stellen.
Artikel 17: Bevoegdheden en verplichtingen van het Bestuur
Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden en verplichtingen:
a. Het vertegenwoordigen van de NTCC, het leiding geven aan en het voeren van de
administratie van de NTCC, en in de meest brede zin van de wet, het doen nakomen van
de beslissingen, normen, aanwijzingen en richtlijnen van de A.L.V.;
b. Het besluiten van al wat nodig is om te verschijnen voor openbare instellingen, alle
soorten legale acties te ondernemen en de nodige rechtsmiddelen te gebruiken;
c. het beslissen over de toelating van nieuwe leden en het actueel houden van de
ledenlijst;
d. Het voorleggen aan de A.L.V. van het vastleggen van contributie die de leden moeten
betalen voor hun lidmaatschap;
e. Het bijeenroepen van de A.L.V. en controleren of aan de daar vastgestelde afspraken
wordt voldaan;
f. Het ter goedkeuring presenteren aan de A.L.V. van de balans en het financiële
overzicht van het afgelopen boekjaar, zo ook de begroting voor het volgende jaar;
g. Het voeren van een boekhouding volgens de specifieke voorschriften, zodat een
getrouw beeld van de financiële situatie van de NTCC wordt verkregen;
h. Het bijhouden van de inventarisatie van bezittingen van de NTCC;
i. Het opstellen van het Jaarverslag van de activiteiten en dat ter goedkeuring
voorleggen aan de A.L.V.;
j. Het binnen de termijn van een maand na de A.L.V. aan het Register van Verenigingen
(Registro de Asociaciones te Alicante) doorgeven van eventuele wijzigingen van de
Statuten en van bestuursleden, zoals besloten tijdens de A.L.V. (Jaarvergadering);
k. Het jaarlijks doen van belastingaangifte overeenkomstig de Spaanse wet- en
regelgeving;
l. Het zich houden aan privacy-verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens,
inclusief camerabeelden, overeenkomstig de Spaanse wet- en regelgeving;
l. Het voorlopig oplossen van ieder niet in deze Statuten voorkomend geval en het
afleggen van verantwoording daarvoor tijdens de eerstvolgende A.L.V.;
m.het ontzeggen van het lidmaatschap aan leden conform artikel 10;
n. Alle andere bevoegdheden uit te oefenen, die niet volgens deze Statuten specifiek aan
de A.L.V. zijn voorbehouden.
Artikel 18: Vergaderingen van het Bestuur
1. Het Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter (m/v) of door zijn/haar
plaatsvervanger. Het zal bijeenkomen zo vaak als de bestuursleden dat nodig achten,
maar minstens 10x per jaar (in principe maandelijks). Er zal een extra vergadering
plaatsvinden als één derde van de bestuursleden daarom verzoekt.
2. De vergadering van het Bestuur zal geldig worden geacht als zij van tevoren is bijeen
geroepen en als de helft plus één van de bestuursleden aanwezig is.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht alle vergaderingen bij te wonen, met de
mogelijkheid zich te excuseren om gegronde redenen. In ieder geval is de aanwezigheid
van de voorzitter en de Secretaris of de personen die hen vervangen – noodzakelijk.
4. Binnen het Bestuur worden beslissingen met een eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezigen genomen. Als de stemmen staken zal het onderwerp op de
volgende vergadering weer aan de orde komen. Indien de stemmen weer staken, is de
stem van de voorzitter beslissend.
5. De besluiten van het Bestuur zullen (met in het kort de overwegingen) worden
opgenomen in het notulenboek. In iedere vergadering zullen de notulen van de vorige
vergadering worden voorgelegd, zodat de notulen (al dan niet met wijzigingen)
goedgekeurd kunnen worden.
Artikel 19: De Voorzitter (m/v)
1. De voorzitter (m/v) van de NTCC is tevens voorzitter van het Bestuur. Hij/zij is
verantwoordelijk voor:
a. Het leiden en het wettelijk vertegenwoordigen van de NTCC, als afgevaardigde van
de A.L.V. en het Bestuur;
b. Het voorzitten en leiden van de A.L.V., tenzij de voorzitter een plaatsvervang(st)er
voorstelt;
c. Het ondertekenen van de oproepen tot de A.L.V. en die van het Bestuur;
d. Het voor gezien tekenen van alle notulen en documenten door de secretaris van de
vereniging vervaardigd;
e. het doorgeven aan het Register van Verenigingen (Registro de Asociaciones, te
Alicante) van eventuele wijzigingen van de Statuten en/of van bestuursleden, zoals
genoemd in artikel 17, onder j.;
f. het voldoen aan alle bevoegdheden, die aan hem/haar worden opgedragen door de
A.L.V. of het Bestuur;
2. Bij afwezigheid van de voorzitter, door ziekte of anderszins, zal zijn/haar plaats
worden ingenomen door een van de andere bestuursleden, die niet in functie zijn
gekozen.
Artikel 20: De Penningmeester (m/v)
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en de controle van de gelden
van de NTCC. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor
a. Het uitwerken en voorleggen aan het Bestuur van de balans en het jaarlijks financieel
overzicht, inclusief de begroting voor het volgend jaar overeenkomstig artikel 17, onder
g. welke documenten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de A.L.V.;
b. Het voeren van een boekhouding overeenkomstig artikel 17, onder h;
c. Het bijhouden van de inventarisatie van bezittingen overeenkomstig artikel 17, onder
i;
d. het betalen van rekeningen die door het Bestuur zijn goedgekeurd en die tevoren door
de voorzitter zijn ondertekend;
e. Het ondertekenen van kwitanties en andere financiële documenten (of bij diens
afwezigheid, de voorzitter (m/v)) en het bewaken van de contributiebetalingen;
f. Het doen van jaarlijkse belastingaangifte zoals genoemd in artikel 17, onder k.
Artikel 21: De Secretaris (m/v)
De Secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van de documenten van de Vereniging
en voor het opstellen van de notulen van de A.L.V. en van het Bestuur op en
ondertekent deze. Bestuursmededelingen worden onder zijn/haar verantwoordelijkheid
opgesteld en verspreid.
Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst.

KASCOMMISSIE
Art. 22: Kascommissie
1. De Kascommissie bestaat uit twee leden (Commissielid 1 en Commissielid 2), die
worden benoemd door de A.L.V.
2. Ieder lid kan zich kandidaat stellen overeenkomstig de procedure zoals bepaald in
artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement. Kandidaten moeten meerderjarig zijn en
handelingsbekwaam. Voor hen mag geen sprake zijn van onverenigbaarheid, zoals
bepaald in de leden 3 en 4.
3. In de Kascommissie mogen geen leden van het Bestuur zitting hebben.
4. In de Kascommissie mogen geen bloedverwanten tot en met de tweede graad,
echtgenoten of samenwonenden zitting hebben.
5. De leden van de Kascommissie oefenen hun functie uit voor de duur van twee jaar.
Benoeming en aftreding geschieden volgens het aftredingsrooster; het aftredende lid is
niet direct herkiesbaar.
6. Indien tussentijds een onvoorziene vacature ontstaat, dan voorziet het Bestuur in de
opvulling van de vacature tot aan de eerstvolgende A.L,V..
7. De Kascommissie controleert de boekhouding, de kas en de bankbescheiden van het
afgelopen verenigingsjaar.
8. De Kascommissie rapporteert over de financiële positie en verantwoording, en brengt
hierover advies uit aan de A.L.V. op de Jaarvergadering en adviseert de A.L.V. over het
goedkeuren of afkeuren van het Financieel Jaarverslag en het verlenen of niet verlenen
van decharge van de Penningmeester en het Bestuur, met betrekking tot het financieel
beheer, respectievelijk het financieel beleid.
7. Andere financiële controles worden uitgevoerd op verzoek van het Bestuur en indien
de Kascommissie dat nodig oordeelt. De Kascommissie kan het Bestuur hierover zo
nodig adviseren.

GELDMIDDELEN
Artikel 23: Vermogen
1. Het startkapitaal van de NTCC wordt gewaardeerd op twaalf euro.
2. De jaarlijkse begroting zal worden goedgekeurd door de A.L.V. op de Jaarvergadering.
3. De economische middelen van de NTCC zullen komen uit:
a. de lidmaatschapsgelden die de A.L.V. heeft vastgesteld voor de leden;
b. overheids- of privésubsidies;
c. sponsoring, schenkingen, erfenissen en/of legaten;
d. De rente, die over het kapitaal wordt ontvangen en andere inkomsten, die de
NTCC zal ontvangen.
Artikel 24: Inkomsten uit activiteiten
1. De verkregen inkomsten uit economische activiteiten en het verlenen van diensten
worden uitsluitend aangewend voor het bereiken van de doelstellingen van de NTCC. Het
is verboden de inkomsten te verdelen onder de leden of hun echtgenoten, of personen
die samenwonen in de soortgelijke situatie, of onder hun familieleden is niet toegestaan,
noch mogen de inkomsten zonder tegenprestatie worden gegeven aan natuurlijke- en
rechtspersonen met een winstoogmerk
2. De A.L.V. kan periodieke en eenmalige bijdragen van de leden vaststellen.
Art. 25: Aansprakelijkheid.
De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de
NTCC.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 26: Reden tot ontbinding en overdracht van het restant
De NTCC zal worden ontbonden als:
a. Twee derde van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden tijdens de, 8pecial voor
dit doel bijeengeroepen, A.L.V. daartoe besluit;
b. Er andere redenen zijn, zoals die in articulo 39 van de Código Civil (Burgerlijk
Wetboek) worden genoemd;
c. Er een rechtelijke uitspraak tot ontbinding bestaat; d. Er minder dan drie leden over
zijn.
Artikel 27: Financiële afwikkeling.
1. Na ontbinding van de NTCC zal een periode van financiële afwikkeling beginnen. Tot
deze afwikkeling is voltooid, zal de NTCC zijn juridische persoonlijkheid behouden.
2. De leden van het Bestuur worden op het moment van de ontbinding vereffenaars,
tenzij de A.L.V. andere personen aanwijst, of zij die door de rechter middels een
rechterlijke uitspraak zijn benoemd, indien van toepassing.
3. Taak van de vereffenaars is:
a. Het waken over het kapitaal van de NTCC;
b. Het afsluiten van lopende zaken en het openen van nieuwe zaken die nodig zijn voor
de vereffening;
c. Het innen van tegoeden van de NTCC;
d. Het aanvangskapitaal vereffenen en het betalen van de schuldeisers;
e. Het overblijvende kapitaal van de NTCC toekennen aan de doelstellingen bepaald
in de Statuten, met uitzondering van de voorwaardelijke bijdragen;
f. Het aanvragen van annulering van de NTCC bij de Spaanse overheid. In het geval
van insolventie van de NTCC moet het Bestuur of, indien van toepassing, de vereffenaars
onmiddellijk een insolventieprocedure in gang zetten bij de bevoegde rechtbank;
g. het netto overschot na de afwikkeling zal rechtstreeks worden gedoneerd aan het
Spaanse Rode Kruis.
4. Verenigingsleden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de NTCC.
5. De leden van het Bestuur en andere leden die uit naam en als vertegenwoordiger van
de NTCC optreden, moeten verantwoording afleggen aan de NTCC, aan de leden en aan
derden voor veroorzaakte schade en schulden gemaakt door frauduleuze of strafbare
handelingen of door nalatigheid.

HET BUITENGERECHTELIJK OPLOSSEN VAN CONFLICTEN
Artikel 28: Het oplossen van conflicten
1. Conflicten die kunnen ontstaan als gevolg van genomen maatregelen of besluiten
binnen de vereniging, of anderszins, kunnen worden beslecht, ofwel door middel van de
Geschillencommissie genoemd in artikel 10, lid 1 overeenkomstig de fundamentele
beginselen van hoor en wederhoor en gelijkheid tussen partijen, ofwel door middel van
arbitrage volgens de procedure in overeenstemming met de wet 60/2003, van 23
december, van Arbitrage in elk geval overeenkomstig de fundamentele beginselen van
hoor en wederhoor en gelijkheid tussen partijen, ofwel op vrijwillige basis door middel
van bemiddeling/mediation in overeenstemming met de bepalingen van de Wet 5/2012,
van juli, bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.
2. De Geschillencommissie bestaat uit tenminste 3 leden, die steeds voor een jaar
worden benoemd door de A.L.V..
3. De leden van de Geschillencommissie mogen geen bestuursleden zijn.
Art. 29: Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd door de A.L.V. Het mag geen bepalingen
bevatten die in strijd zijn met deze Statuten.
Art. 30: Onvoorzien.
In alle gevallen die niet zijn voorzien in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en
andere reglementen van de NTCC, beslist het bestuur.
(Voorgaande Statuten zijn een vertaling van de officieel geldige Spaanse Statuten van 3
maart 2022, zoals binnenkort geregistreerd in het Registro Autonómico de Asiciaciones,
Unidad Territorial de Alicante)